Материалы научно-краеведческой конференции к 85-летию Краеведческого музея в г. Полоцке (8-9 декабря 2011 г.)

Укладальнік: І.П. Воднева, загадчык Краязнаўчага музея

Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі да 85-годдзя Краязнаўчага музея ў г. Полацку / уклад. І.П. Воднева. — Полацк: НПГКМЗ, 2011. — 52 с.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2011

Полные тексты докладов смотрите в Полоцком музейном штогоднике за 2011 год

 


 

Материалы научно-краеведческой конференции к 85-летию Краеведческого музея в г. Полоцке (8-9 декабря 2011 г.)
Читать

 

ЗМЕСТ

Праграма 3

Тэзісы выступленняў згодна з праграмай канферэнцыі

Левшун Л.В. «Житие Евфросинии Полоцкой» о количестве насельниц в монастыре «Святого Спаса»: к вопросу о специфике художественной рефлексии в традиционалистской культуре 9

Ярмоленка Э.В. «Жыціе Еўфрасінні Полацкай» (спіс XVI ст.; РНБ, збор Пагодзіна, № 869, арк. 318 адв. — 332): лінгвістычны аспект 9

Будзько І.В. Полацкае Евангелле канца ХІІ ст.: структура чытанняў, лінгвістычныя асаблівасці, падрыхтоўка да выдання 10

Лабоха Г.М. «Цёплая» царква ў планіровачнай структуры полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў рэтраспектыве часу 10

Гаврилова С.В. Судьба Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря в 1920-х гг. 11

Борун Е.Н. Материальное положение и хозяйственная деятельность Полоцкого Борисоглебского заштатного монастыря (середина XIX — начало XX вв.) 11

Галубовіч В.У. Полацкі бунт Корсакаў 1641 года: крымінал ці праява непавагі да ўлады? 12

Мацук А.У. Полацкія соймікі з 1717 па 1733 г. 13

Баўтовіч М.М. Гравюра Полацкага езуіцкага калегіума 1785 г. 16

Поляков С.И. Война 1812 г. в истории Полоцкого кадетского корпуса и биографиях его выпускников 17

Комиссаров В.Л. Влияние Полоцкого укреплённого района на развитие Полоцкого края в первой половине ХХ века 19

Чараўко В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2010 г.) 19

Магалінскі І.У. Крыжы-цельнікі Х–XVIII стст. з тэрыторыі Полацка (класіфікацыя і храналогія) 20

Соловьёв А.А. Архитектурно-археологическое исследование дома № 33 по ул. Нижне-Покровской в ходе ремонтно-реставрационных работ 2010 г. 22

Езавітава В.А. Сухапутныя шляхі зносін ХVIІІ — пач. ХХ стст.: Віцебскі напрамак 26

Бараненка В.В. Полацкая абнаўленчая кафедра ў 1926–1933 гг. 27

Коц А.Л. Гісторыя вёскі Шчаўкуны Глыбоцкага раёна 27

Карасёў В.Р. Вёска Быкаўшчына і род Козел-Паклеўскіх 28

Миролюбова И.В. Полоцкий полицмейстер Бронюшиц-Гарасимович 28

Густова Л.А. Певческий канон в современной литургической культуре православной традиции (на примере литургического пения в полоцких православных храмах) 30

Дожина Н.И. Старообрядческие нотированные книги в собраниях Полоцка 32

Курцова В.М. Зводны слоўнік беларускіх народных гаворак як адметная навуковая крыніца па адлюстраванні нацыянальных краязнаўчых набыткаў 33

Киселёва И.И. Развитие банковского дела в Полоцке до 1941 г. 34

Третьяк И.Д. Полоцк в зеркале архивных документов. 1918–2005 гг. 34

Захарова Е.Л. Деятельность Полоцкого областного государственного архива (1944–1954 гг.) 35

Дедюлина Л.Б. Исследователи Полоцка XVI — начала XXI вв.» (Презентация биобиблиографического указателя) 37

Крук В.І. Даведнік «…Маленечкі кавалачак… там, дзе бруіцца сіняя Дзвіна…»: Літаратурная Полаччына 38

Сопікава В.В. Вайніслаў Казімір Суліма-Савіч-Заблоцкі як выразнік беларускай нацыянальнай дэмакратычнай ідэі 39

Богданович Е.С. Городское отделение Белорусского добровольного общества охраны памятников в 1966–1980-х гг. 39

Никрашевич Л.Н. Краеведение как источник духовно-нравственного и патриотического воспитания 40

Громакова Г.П. Научно-исследовательская деятельность младших школьников как средство развития интереса к краеведению 40

Сидорова О.В. Возможности сайта «Краевед-исследователь Полоцкой земли» в активизации интереса к краеведению и истории города 40

Півавар М.В. Музеі Полацка і Віцебска: гісторыя і перспектывы 42

Летапіс Краязнаўчага музея 43