Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.)

Укладальнікі: Т.А. Джумантаева, намеснік дырэктара па навуковай рабоце І.П. Воднева, загадчык Краязнаўчага музея С.В. Нікалаева вядучы навуковы супрацоўнік Прыродна-экалагiчнага музея

Полацкі музейны штогоднік: (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева, І.П. Воднева, С.В. Нікалаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2012. — 468 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2011

 


Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.)
Читать

 

Змест

Уступнае слова 9


МАТЭРЫЯЛЫ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ па выніках наву кова-даследчай работы супрацоўнікаў НПГКМЗ у 2010 г.

Воднева І.П. Пачатковая адукацыя ў Полацкім марыявіцкім кляштары ў ХІХ ст. 15

Гаўрылава С.В. Асноўныя кірункі аднаўлення і развіцця г. Полацка ў 1944–1954 гг. Частка 1. Першыя крокі на шляху аднаўлення. Прамысловасць 20

Зуева Г.П. Кнігі рускага грамадзянскага друку ХVІІІ–ХІХ стст. у фондах НПГКМЗ 33

Копыл С.П. Жертвы «Урочища Пески» 48

Магалінскі І.У. Вырабы з каляровых металаў гаспадарчага і бытавога прызначэння з тэрыторыі Полацка (X–XVII стст.) 64

Смирнова Т.Р. Дидактическая игра как основной приём в изучении музейного предмета детьми дошкольного и младшего школьного возраста 79

Салаўёў А.А. Гіпакаўсты полацкага калегіума (па матэрыялах даследаванняў карпусоў «А», «Б», «В», «Г») 90

Сыревич И.В. Полочане-медики — на фронтах Великой Отечественной войны 111


МАТЭРЫЯЛЫ НАВУКОВА-КРАЯЗНАЎЧАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ да 85-годдзя Краязнаўчага музея ў г. Полацку

Падсумаванне 131

Бараненка В.В. Полацкая абнаўленчая кафедра ў 1926–1933 гг. 133

Баўтовіч М.М. Гравюра Полацкага езуіцкага калегіюму 1785 г. 139

Богданович Е.С. Городское отделение Белорусского добровольного общества охраны памятников в 1966–1985 гг. 149

Борун Е.Н. Материальное положение и хозяйственная деятельность Полоцкого Борисоглебского заштатного монастыря (середина XIX — начало XX вв.) 158

Будзько І.У. Полацкае Евангелле канца ХІІ ст.: лінгватэксталагічныя адметнасці, падрыхтоўка да выдання 163

Гаврилова С.В. Спасо-Евфросиньевский монастырь в 1920-х гг. 168

Галубовіч В.У. Полацкі бунт Корсакаў 1641 года: крымінал ці праява непавагі да ўлады? 178

Громакова Г.П. Научно-исследовательская деятельность младших школьников как средство развития интереса к краеведению 183

Густова Л.А. Певческий канон в современной литургической культуре православной традиции (на примере литургического пения в полоцких православных храмах) 189

Дедюлина Л.Б. Исследователи Полоцка XVI — начала XXI вв. 195

Дожина Н.И. Старообрядческие нотированные книги в собраниях Полоцка 201

Езавітава В.А. Сухапутныя шляхі зносін XVIII — пач. ХХ стст. Віцебскі напрамак 206

Захарова Е.Л. Деятельность Полоцкого областного государственного архива (1944–1954 гг.) 212

Карасёў В.Р. Спадчына. Козел-Паклеўскія і Быкаўшчына 226

Коц А.Л. Гісторыя вёскі Шчаўкуны і ваколіц (паводле археалагічных і этнаграфічных даследаванняў) 231

Лабоха Г.М. «Цёплая» царква ў планіровачнай структуры полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў рэтраспектыве часу 239

Левшун Л.В. «Житие Евфросинии Полоцкой» о количестве насельниц в монастыре «Святого Спаса»: к вопросу о специфике художественной рефлексии в традиционалистской культуре 247

Магалінскі І.У. Металічныя крыжы-цельнікі канца Х — XVIII стст. з тэрыторыі Полацка (класіфікацыя, храналогія і тэхналогія вытворчасці) 252

Мацук А.У. Полацкія соймікі з 1717 па 1733 г. 266

Миролюбова И.В. Полоцкий полицмейстер Бронюшиц-Гарасимович 276

Никрашевич Л.Н. Краеведение как источник духовно-нравственного и патриотического воспитания (опыт разработки и апробации инновационного проекта: от идеи до реализации) 282

Півавар М.В. Музеі Полацка і Віцебска: гісторыя і перспектывы 289

Поляков С.И. Отечественная война 1812 года в истории Полоцкого кадетского корпуса и биографиях его выпускников 294

Соловьёв А.А. Архитектурно-археологическое исследование дома No 33 по ул. Нижне-Покровской в ходе ремонтно- реставрационных работ 2010 г. 304

Сопікава В.В. Вайніслаў Савіч-Заблоцкі: вяртанне з нябыту 334

Третьяк И.Д. Полоцк в зеркале архивных документов (1918–2007) 349

Чараўко В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г.) 356

Ярмоленка Э.В. «Жыціе Еўфрасінні Полацкай» (спіс РНБ, збор Пагодзіна, No 869, арк. 318б–332): лінгвістычны аспект 363


МАТЭРЫЯЛЫ СЕМІНАРА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Бакан О.Д. Экологический проект «Нам засталася спадчына…» 371

Березина О.В. О важности экологического просвещения для формирования профессиональных качеств учащихся 376

Беспрозванная Н.З. Современный музей и его роль в процессе формирования экологической культуры 382

Бышнёв И.И. Заповедник будущего?.. 401

Куксёнок В.Д. Экологическая ситуация и мониторинг природной среды в Полоцком регионе 408

Мержвинский Л.М. Трансграничные охраняемые территории и водно-болотные угодья — основа экологической сети Белорусского Поозерья 414

Слиская Л.И. Воспитание экологической культуры как способ преодоления экологического кризиса 425

Суханова Л.М. Оптимизация работы кружка начальной школы по формированию экологической культуры 435

Сверж С.А. Из опыта сотрудничества учителя географии с Природно-экологическим музеем по расширению сферы экологических знаний школьников 444

АРТЫКУЛЫ

Ладисов О.И. Русский авангард в пространстве белорусских музеев 455

Звесткі аб аўтарах 465