Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (21-23 красавіка 1997 г.)

Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (21-23 красавіка 1997 г.) Укладальнік: Джумантаева Т.А., нам. дырэктара па навуковаай рабоце Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка

Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі //Матэрыялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі. - Полацк: Полацкі гісторыка культурны музей-запаведнік, ПГУ, 1998. - 342 с, ил.

У зборніку апублікаваны даклады III Мижнароднай навуковай канферэнцыі "Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі", прысвечанай 1135-годдзю Полацка, якая праходзіла ў кастрычніку 1997 года на базе Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. У дакладах удзельнікаў знайшлі адлюстраванне разнастайныя праблемы гісторыі і культуры Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый ад старажытнасці да нашых дзён, інфарматыкі і сучасных навуковых метадаў даследвання.

© Полацкі дзяржаўны універсітэт, 1998

 


Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (21-23 красавіка 1997 г.)
Читать

 

ЗМЕСТ

Спіс удзельнікаў канферэнцыі 3

Падсумаванне 6

Алексеев Л. Княжеское строительство полоцких князей (ХІ-ХІІвв.) 8

Александрович С. Kartografia wojkowa Wielkiego ksiestwa Litewskigo do polowy XVII wieku 20

Бородкин П., Владимиров В. Internet для историка: к реализации новой парадигмы 25

Баўтовіч М. Балтызмы ў беларускіх гаворках як адзнака этнічных працэсаў 31

Блинова Т. Первый этап деятельности иезуитов 40

Бунто Я. Новыя звесткі з гісторыі Глыбокага 54

Володихин Д. Документы по истории связей московских патриархов и Белоруссии в XVII столетии 55

Варонін В. Мяшчанскае землеўладанне ў Полацкім ваяводстве ў 1-й пaлoвe XVI ст. 58

Віцязь С. Звесткі пра камяні і могільнікі Полаччыны 64

Ганецкая I. Асаблівасці Полацкага дойлідства ХІ-ХІІ стст. ў рэчышчы развіцця архітэктуры цэнтральнай і заходняй Еўропы 71

Гардзееў М. Полацкія магістрацкія кнігі другой паловы XVII ст. як гістарычная крыніца 76

Глазырин Е. О развитии ремесленного производства Полоцка во второй половине XIX в. 79

Дзярновіч С. Аб знаходжанні нарманаў у Полацку ў IX-XII стст. 90

Дучыц Л. Познесярэднявечныя могільнікі Полаччыны 94

Емельянчик В. Антрапалагочныя аспекты славянізацыі Беларускага Падзвіння 100

Ермаленок В. Шляхі Усяслава Чарадзея на Дзісеншчыне 107

Ершова Т. Этнокультурные контакты населения Пскова с балтами 111

Жлутка А. Хрысціянізацыя Лівоніі і рэлігійная сітуацыя ў Полацкіх уладаннях у канцы XII - пач. XIII стст. 117

Здановіч Н. Комплекс рэчаў з пабудовы XVI ст. з Полацка 125

Зирко О. Проблемы обучения студентов сетевым технологиям и системам массового обслуживания на историческом факультете 140

Карэлін У., Мельнікаў М. Статыстычна-параўнальны аналіз помнікаў старажытнага мастацтва Віцебскай вобласці 143

Клімаў М. Ваколіца Полацка: гісторыя ў кантэксце археалагічных крыніц 147

Лобач У. Некаторыя вынікі этнаграфічных дасьледванньняў Беларускага Падзьвінньня (экспедыцыі ПДУ 1995-1997 гг.) 160

Левко О. Археологическое изучение Дубровенского замка 164

Модестов Ф. Полоцко-смоленские торговые отношения в XI-XIV вв. 171

Марзалюк I. Да пытання аб адміністрацыйна-тэрытарыяльнай прыналежнасці і сацыяльным статусе Магілева ў ХІІ-ХІІІ стст. 178

Медникова Е. Состав строительных растворов древнего Полоцка 188

Медникова Е., Егорков А. Технологические аспекты росписи Полоцкой Софии 191

Носевич В. Internet как исторический источник (к постановке проблемы) 198

Оськин А. Полоцк в Internet 204

Пасадская Ж. Гістарычныя могільнікі Полацка. Да праблемы іх вывучэння і аховы 209

Поскряков О. Применение компьютерных технологий для классификации керамики Полоцкого региона 215

Паўловіч С. Агляд фондаў па гісторыі Полацкай епархіі (па архівах С.-Пецярбурга і Масквы) 219

Побаль Л. Славянскія рода-абшчынныя структуры Полацка і яго бліжэйшага наваколля (па археалагічных дадзеных жалезнага веку) 224

Пуцко В. Стилистические проблемы фресок собора Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке 231

Ракіцкі У. Спасаўская царква пры староньнім асьвятленні 249

Русаў П. Даследванне вадаадвода іезуіцкага калегіума Полацка (па матэрыялах археалагічных раскопак 1997 г.) 259

Сагановіч Г. Захоп Полацка Іванам IV паводле нямецкіх "лятучых лісткоў" 1563 г. 263

Святец Ю. Источниковедческие аспекты Internet 270

Семянчук А. Полацк у польскіх хроніках 275

Семянчук Г. Княства Усяслава Брачыславіча «Чарадзея» 281

Скеп'ян А. Да праблемы развіцця мецэнацтва ва Усходняй Беларусі ў XVI -першай палове ХVII стст. 291

Старостенко В. Понятие «Белая Русь» в источниках по конфессиональной истории конца XVI- середины XVII вв.: к проблеме самоидентификации белорусов 295

Тарасаў С. Да пытання аб тапаграфіі Полацка ІХ-ХІ стст. 299

Трофимов А. О Полоцком монастыре св. Иоанна Предтечи 304

Трусаў А. Новая рэканструкцыя Полацкай Сафіі 311

Шадыра В. Беларускае Падзвінне ў сярэдневеччы 316

Штыхаў Г. Дзяржаўны лад у Полацкім княстве (Х-ХІІІ стст.) 322

Ярашэвіч А. Страчаныя помнікі архітэктуры і мастацтва эпохі барока на Полаччыне 329

Янушкевіч А. Размяшчэнне і шчыльнасць насельніцтва Полацкай зямлі ў другой палове XVI ст. 335