Симеон Полоцкий: мировоззрение, общественно-политическая и литературная деятельность (материалы II Международной научной конференции 18-19 ноября 2004 г.)

Укладальнікі: А.У. Шумовіч, В.А. Шульчанка

Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць (матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 18-19 лістапада 2004 г.). – Полацк: НПГКМЗ, 2005. – 148 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2005


 

Симеон Полоцкий: мировоззрение, общественно-политическая и литературная деятельность (материалы II Международной научной конференции 18-19 ноября 2004 г.)
Читать

 


ЗМЕСТ

Падсумаванне 3

Андриенко Л.О. Языковая личность Симеона Полоцкого 5

Бортнік І.А. Эвалюцыя падыходаў да праблемы талеранцыі ў праваслаўнай сацыяльна-палітычнай думцы Рэчы Паспалітай канца XVI – першай паловы XVII стст. 14

Віцязь С.П., Ізмайловіч Л.Р. Праблемы гістарыяграфіі жыцця і дзейнасці Сімяона Полацкага 22

Галубовіч В.У. Каранацыйны сойм 1633 г. і полацкая шляхта 29

Диханова-Внуковская Л.А. Календарь как один из методов миссионерской деятельности Общества Иисуса на землях ВКЛ 37

Дук Д.В. Шляхі пранікнення і распаўсюджвання культурна-стылістычных накірункаў у матэрыальнай культуры насельніцтва Полацка ад пачатку XVI да канца XVII ст. 45

Краско В.Д. Музей-бібліятэка Сімяона Полацкага: ад ідэі да рэальнага жыцця 58

Лазаренко О.Н. Переписка Лазаря Барановича и Симеона Полоцкого 65

Паўлавец Д.Д. Беларускія творы Сімяона Полацкага як люстэрка моўнай сітуацыі ў ВКЛ першай паловы XVII ст. 75

Пуреховская О.В. Поэтика прозаических текстов Симеона Полоцкого в контексте культурного многообразия эпохи славянского барокко 2-й половины XVII столетия: модель назидательного текста 84

Сидорович Л.Н. Литература как средство духовного воспитания 89

Суша А.А. Уніяцкія храмы і манастары Полацка ў XVII ст. 96

Тарасова М.А. К вопросу о межконфессиональных отношениях на Могилёвщине в XVI-XVIII вв. 106

Трифонова Н.Я. Деятельность художников-белорусов в Москве 117

Франчук В.Ю. Традиции древнерусской письменности в языке произведений Симеона Полоцкого 121

Шумовіч А.У. Выданні Сімяона Полацкага ў фондах Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 130

Звесткі аб аўтарах 145