Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2010 г.)

Укладальнікі: Т.А. Джумантаева, намеснік дырэктара па навуковай рабоце А.У. Шумовіч, загадчык Музея беларускага кнігадрукавання Т.Р. Смірнова, старшы навуковы супрацоўнік Дзіцячага музея

Полацкі музейны штогоднік: (зборнік навуковых артыкулаў за 2010 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева, А.У. Шумовіч, Т.Р. Смірнова. — Полацк: НПГКМЗ, 2011. — 284 с.: іл.

© Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, 2010

 


Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2010 г.)
Читать

 

Змест

Уступнае слова 7


МАТЭРЫЯЛЫ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ па выніках навукова-даследчай работы супрацоўнікаў НПГКМЗ у 2009 г.

Андреева Н.А. Теория и практика применения исследовательских методов обучения на музейно-педагогических занятиях (из опыта работы НПИКМЗ) 11

Анучына Н.У. Беларускія выданні Беласточчыны 1957–2002 гг. у фондах НПГКМЗ 19

Воднева І.П. Полацкае прыхадское вучылішча (1820–1863) 27

Гаўрылава С.В. Аднаўленне жыллёвага фонду г. Полацка ў пасляваенны перыяд (1944–1948 гг.) 37

Магалінскі І.У. Металічныя ювелірныя інструменты X–XVII стагоддзяў у фондах НПГКМЗ 55

Салаўёў А.А. Рэканструкцыя першапачатковай планіроўкі і функцыянальнай структуры корпуса «В» полацкага езуіцкага калегіума (па выніках археалагічных даследаванняў 2006–2008 гг.) 71

Смирнова Т.Р. Реализация музейно-педагогической программы для детей 4-х лет «Учимся смотреть и видеть, слушать и слышать». Опыт, поиски, перспективы 87

Студзенікіна Ю.У. Да пытання аб гандлі ў Полацку ў канцы ХІХ ст. 97


МАТЭРЫЯЛЫ КАНФЕРЭНЦЫІ СКАРЫНАЎСКІЯ ЧЫТАННІ: да 20-годдзя Музея беларускага кнігадрукавання

Ашуева В.Я., Джумантаева Т.А. Музей беларускага кнігадрукавання: гісторыя і сучаснасць 139

Бобрык У.А., Парукаў А.А. Асаблівасці некаторых слоў-тэрмінаў часу ў выданнях Ф. Скарыны 147

Вашчанка А.П. Гісторыя біблейскага перакладу на беларускую мову ў рэтраспектыве часу 151

Падалінскі У.А. Соймавае прадстаўніцтва Полацкага ваяводства ў канцы XVI ст. Спроба аналізу 155

Пікулік А.М. Мастацкая структура магілёўскіх брацкіх кірылічных старадрукаў і традыцыі Ф. Скарыны 165

Смирнова Т.Р. Художественно-речевая деятельность детей в системе музейно-педагогических занятий. Роль книги в становлении личности 173

Талецкая І.І. Кнігавыдавецкая дзейнасць Ф. Скарыны 179

Усовіч К.С. Мовазнаўчая скарыніяна прафесара У.В. Анічэнкі 187

Флікоп Г.А. Іканаграфія гравюры кірылічных выданняў у беларускім іканапісе ХVІІ–ХVІІІ стагоддзяў: на матэрыяле твораў з выявамі біблейскіх вобразаў 207

Хазанава К.Л. Беларускія моўныя рысы ў мове «Аповесці аб Трыстане» 217

Шумовіч А.У. Скарыніяна ў фондах Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 227


МАТЭРЫЯЛЫ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАГА СЕМІНАРА «МУЗЕЙ И ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. Современность и перспективы»

Никитина Н.А. Развитие интеллектуально-познавательной сферы ребёнка 4–5 лет 237

Парфёнова Ю.И. Развитие основ социальной компетентности дошкольников в поликультурной среде 243

Попкович Р.С. Проблема оптимизации деятельности педагога-психолога в условиях общеобразовательного учреждения, работающего по музейно-педагогическим программам 247

Смирнова Т.Р. Развитие основ социальной компетентности дошкольников в поликультурной среде 253

АРТЫКУЛЫ

Кулешов Вяч. С. Новые данные о композиции Козьянковского клада 261

ЗВЕСТКІ АБ АЎТАРАХ 279